Kinh tế vi mô - Độ co giãn của cầu

 __________________________________________________________

Định nghĩa độ co giãn:
Độ co giãn đo lường sự nhạy cảm của người tiêu dùng, biểu hiện qua sự thay đổi lượng cầu khi giá hàng hóa, thu nhập của người tiêu dùng, giá của các hàng hóa có liên quan thay đổi.
Do đó, độ co giãn của cầu có thể chia ra làm ba loại:
- Độ co giãn của cầu theo giá.
- Độ co giãn của cầu theo thu nhập.
         -Độ co giãn chéo của cầu theo giá.
1. Độ co giãn của cầu theo giá
Khái niệm
Độ co giãn đo lường sự nhạy cảm của người tiêu dùng, biểu hiện qua sự thay đổi lượng cầu khi giá hàng hóa thay đổi.
Độ co giãn là tỷ lệ % thay đổi trong lượng cầu khi P sản phẩm thay đổi 1% với điều kiện các yếu tố khác không đổi.
Công thức tính độ co giãn của cầu theo giá

Ví dụ

Cho hàm cầu là Q = 100 – 7P. Tính độ co giãn của cầu tại mức giá P = 10.

 Khi P = 10 thì Q = 30.

 Theo công thức độ co giãn điểm:

ED = P/Q x (DQ/ DP) = 10/30 x (-7) = - 2,33

Sự thay đổi độ co giãn trên đường cầu- ED < 0 (do quan hệ giữa P và Q là nghịch biến)

- ED không có đơn vị tính

- ED < -1 cầu co giãn nhiều

- ED > -1 cầu co giãn ít

- ED = -1 cầu co giãn một đơn vị

- ED = - ∞ cầu co giãn hoàn toàn (nằm ngang)

- ED = 0 cầu hoàn toàn không co giãn (thẳng đng)

Khi di chuyển xuống dưới đường cầu, đ co giãn càng giảm

 
Những nhân tố chính ảnh hưởng đến ED
Tính thay thế của hàng hóa
- Thời gian
- Tỷ phần chi tiêu của hàng hóa trong thu nhập
- Vị trí của mức giá trên đường cầu
- Tính chất của hàng hóa
2. Độ co giãn của cầu đối với thu nhập
Độ co giãn của cầu theo thu nhập là % thay đổi của lượng cầu  khi thu nhập thay đổi 1 % ( các yếu tố khác không đổi)
                  EI = %ΔQ/%ΔI
         Hoặc  EI = ΔQ/ ΔI x I/Q
Tính chất của EI
- EI < 0 : Hàng cấp thấp
         - EI > 0 : Hàng thông thường
- EI < 1 : Hàng thiết yếu
- EI > 1 : Hàng cao cấp
3. Độ co giãn chéo của cầu theo giá
Độ co giãn chéo của cầu theo giá là % thay đổi của lượng cầu mặt hàng này khi giá của mặt hàng kia thay đổi 1% (với điều kiện các yếu tố khác không đổi).
EXY = %ΔQx/%ΔPY
Hoặc    EXY = ΔQX/ΔPY x PY/QX
- EXY = 0 : hai mặt hàng không liên quan
- EXY < 0 : X và Y bổ sung cho nhau
- EXY > 0 : X và Y thay thế cho nhau

Download toàn bộ bài viết tại đây